Vissa yngre barn som korrekt har diagnostiserats med autism kan bli av med sina symtom och sin diagnos när de växer upp, säger amerikanska forskare.

I denna artikel från 16 januari 2013, från engelska BBC News har forskning visat att vissa autistiska barn kunnat bli av med sin diagnos.

Varför de blivit av med diagnosen och inte längre går att urskilja bland sina klasskamrater i en vanlig skolklass är forskarna inte överens om. 


Resultaten av National Institutes of Health studie av 112 barn tycks utmana den utbredda uppfattningen att autism är ett livslångt tillstånd.

Studien i Journal of Child Psychology and Psychiatry inte är helt avgörande, men visar att vissa barn eventuellt kan växa ur sin autism.

Men experter manar till försiktighet.

Mycket mer arbete behövs för att ta reda på vad som kan förklara resultaten.

Dr Deborah Fein och hennes team vid University of Connecticut studerade 34 barn som hade fått diagnosen autism i barndomen, men de presterade lika bra i skolan som 34 jämförbara barn i deras klass.

"Även om diagnosen autism inte brukar gå förlorad över tid, tyder resultaten på att det finns ett mycket stort antal möjliga utfall "

(Dr Thomas Insel , chef för National Institute of Mental Health)

På tester - kognitiva och observationsstudire, samt rapporter från barnens föräldrar och skola - var de tidigare autismdiagnosticerade omöjliga att skilja från sina klasskamrater. De visade nu inga tecken på problem med språket, ansiktsigenkänning, kommunikation eller social interaktion.

Som jämförelse, har alltså forskarna studerat ytterligare 44 barn i samma ålder, samma kön och samma icke-verbala IQ nivå som hade haft diagnosen "högfungerande" autism - vilket innebär att de ansågs vara mindre allvarligt påverkade av deras diagnos.

Det blev tydligt att barnen i den optimala resultatgruppen - de som inte längre hade igenkännbara tecken på autism - hade haft mildare sociala problem än de med högfungerande autism i den tidiga barndomen, även om de hade andra autistiska symptom, såsom repetitiva beteenden och kommunikationsproblem, som var lika svåra.

Forskarna gick tillbaka och kontrollerade riktigheten av barnens ursprungliga diagnos, men fann ingen anledning att misstänka att de hade varit felaktiga.

Symptomen kan maskeras eftersom barnen lär sig att anpassa sig till funktionshindret 

Forskarna säger att det finns ett antal möjliga förklaringar till resultatet.

Det kan vara att en del barn verkligen växer ur deras funktionshinder. Eller kanske en del barn kan kompensera och anpassa sig till de autism-relaterade problemen. 

Dr Thomas Insel, chef för National Institute of Mental Health, sade: "Även om diagnosen autism inte brukar gå förlorad över tid, tyder resultaten på att det finns ett mycket stort antal möjliga utfall.

"Efterföljande rapporter från denna studie bör berätta mer om vad autism karaktäriseras av och betydelsen av terapier och andra faktorer på lång sikt gör för utfallet för dessa barn."

Det kan vara att autism inte alltid exakt kan definieras eller diagnosticeras, speciellt eftersom funktionshindret påverkar människor på olika sätt.

I själva verket är experterna oense om vad autism är.

American Psychiatric Association reviderar för närvarande sin diagnostiska manual - den "bibel" för läkare som listar alla psykiska störningar och deras symptom.

Den nya versionen föreslår förändringar som Storbritanniens National Autistic Society säger kan påverka hur diagnoser kommer att ges till människor inom autismspektrat.

Istället för att använda de aktuella villkoren för autistisk störning, Aspergers syndrom, Desintegrativ störning och PDD-NOS (genomgripande störning i utvecklingen inte annat anges), kommer folk att få diagnosen "autism spektrum syndrom" som spänner över en större skala.  Och deras funktionsnedsättning kommer att minskas till två huvudområden - social kommunikation / samspel och begränsade, repetitiva beteendemönster, intressen eller aktiviteter.

De flesta diagnoser i Storbritannien bygger på International Classification of Diseases (ICD), utgiven av Världshälsoorganisationen, som ska tas upp för översyn år 2015.

Enligt National Autistic Society, har mer än en av 100 personer, och totalt mer än 500.000 människor i Storbritannien autism.

Cirka en femtedel, uppskattningsvis 106.000, är ​​barn i skolåldern.

Dr Judith Gould, chef för National Autistic Society Lorna Wing Centre for Autism, säger: "Autism är ett livslångt handikapp som påverkar det sätt som människor kommunicerar och interagerar med andra.

"Denna studie tittar på ett litet urval av högfungerande personer med autism och vi vill uppmana folk att inte dra förhastade slutsatser om vad autism karaktäriseras av, komplexiteten i syndromet, liksom hur länge man har syndromet.

"Med intensiv terapi och stöd, är det möjligt för en liten undergrupp av högfungerande personer med autism att lära sig  beteenden och strategier som skulle kunna "maskera" underliggande tillstånd och ändra poängen i de diagnostiska tester som används för att bestämma deras tillstånd i forskningen "

(Dr Judith Gould, National Autistic Society)

"Denna forskning bekräftar att en autismdiagnos inte vanligtvis går förlorad över tid och det är viktigt att inse det stöd som personer med autism behöver för att leva livet som de önskar."

Hon säger att få en diagnos kan vara en viktig milstolpe för barn med autism och deras familjer, vilket ofta hjälper föräldrar att förstå sina barn bättre för att hjälpa dem att stödja sina barn att nå sin fulla potential.


Loading

Kontakta oss